PRIVĀTUMA POLITIKA

1.Ievads

SIA "Jandase", reģ.nr. 44103075419, adrese: "Ziedonis 19", Valmieras p., Burtnieku n., LV-4219 (turpmāk – Pārzinis), interneta vietnē www.Jandase.lv (turpmāk – Vietne) veic tādu personas datu apstrādi, kas ir iegūti no datu subjekta – Vietnes lietotāja (turpmāk – Lietotājs).
Pārzinis rūpējas par Lietotāja privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Lietotāja tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem: Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
Ņemot vērā minēto, Pārzinis ir izstrādājis šo privātuma politiku ar mērķi sniegt Lietotājam Regulā paredzēto informāciju.
Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Lietotājs sniedz personas datus (Vietnē, papīra formātā vai telefoniski).
 
2.Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

Pārzinis ir SIA "Jandase", reģ.nr. 44103075419, adrese: "Ziedonis 19", Valmieras p., Burtnieku n., LV-4219. Mājaslapa: www.Jandase.lv, e-pasts: siajandase@inbox.lv, tālrunis: +371 28619132.
 
3.Apstrādes nolūki, apstrādes juridiskais pamats

Ja Lietotājs Pārzinim iesniedz savus personu datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, personas kodu, e-pasta vai pasta adresi, tālruņa numuru, personīgos ziņojumus utt., izmantojot Vietnes kontaktformas, e-pastu vai cita veida pastu, Pārzinis saglabā un izmanto šo informāciju, lai izpildītu vai noslēgtu attiecīgu pakalpojumu sniegšanas līgumu.
         Minēto datu apstrāde Pārzinim ir nepieciešama klienta identificēšanai, līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai, pakalpojumu darbības nodrošināšanai/uzturēšanai, klientu apkalpošanai, iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei, norēķinu administrēšanai, kā arī citiem ar līgumu noslēgšanu vai izpildi tieši saistītiem nolūkiem.
Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6. panta 1.punkta b. apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.
 
4.Personas datu kategorijas

Personas datu kategorijas – vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta vai pasta adrese, IP adrese, tālruņa numurs, ziņojama vai vēstules saturs, utt.
 
5.Personas datu saņēmēju kategorijas

Dati tiek izpausti tiem Pārziņa darbiniekiem, kam tie ir nepieciešami tiešo pienākumu veikšanai, lai izpildītu vai noslēgtu attiecīgu pakalpojumu sniegšanas līgumu.
Iegūstot un izmantojot personu datus, Pārzinis daļēji izmanto ārējo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, kuri saskaņā ar līgumu stingri ievēro Pārziņa norādījumus un kurus Pārzinis pirms pakalpojuma izmantošanas un arī turpmāk pastāvīgi kontrolējam.
 
6.Datu subjektu kategorijas

Datu subjektu kategorijas – Pārziņa esošie, bijušie un potenciālie klienti.
 
7.Datu nodošana ārpus Latvijas

Saņemtie dati netiek un netiks nodoti ārpus Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas, kā arī netiks nodoti nevienai starptautiskai organizācijai.
 
8.Datu glabāšanas ilgums

Ja norādījumos par datu aizsardzību nav minēts citādi, Pārzinis personas datus izdzēšam vēlākais trīs mēnešus pēc tam, kad vairs nav spēkā sākotnējais datu saglabāšanas iemesls, izņemot gadījumus, ja mūsu tiesiskais pienākums ir arī turpmāk saglabāt šos datus (piemēram, bet ne tikai, grāmatvedības uzskaites vai tiesvedības vajadzībām).
 
9.Datu subjekta piekļuve personas datiem

Datu subjektam ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas saņemt piekļuvi datu subjekta personas datiem.
Lietotājs var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē, Pārziņa juridiskajā adresē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai e-pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
Saņemot Lietotāja pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par Lietotāja identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
Lietotājam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Pārzinim veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret apstrādi, ciktāl šīs tiesības nav pretrunā ar datu apstrādes mērķi (līgumu noslēgšana vai izpilde).
Datu subjektam nav tiesību saņemt informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar likumu nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā, kā arī nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi.
 
10.Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai) Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, Datu valsts inspekcija pieņem arī elektroniskā pasta sūtījumus, kas saņemti uz elektroniskā pasta adresi: info@dvi.gov.lv.
 
Skatījumi: 1833 | Pievienoja: jandase | Datums: 03.12.2021

Sīkdatņu politika

 
1. Interneta vietnē www.jandase.lv (turpmāk – Vietne) tiek vākti dati par Vietnes apmeklētājiem, tādējādi gūstot iespēju Vietnes uzturētājam izvērtēt, cik noderīga ir Vietne, un kā to varētu uzlabot.
 
2. Pārzinis, kas Vietnē vāc datus par Vietnes apmeklētājiem, ir SIA "Jandase", reģ.Nr. 44103075419 (turpmāk – Pārzinis).

3. Pārziņa adrese: "Ziedonis 19", Valmieras p., Burtnieku n., LV-4219, e-pasts: siajandase@inbox.lv, tālrunis: 28619132.
 
4. Pārzinis nemitīgi pilnveido Vietni ar mērķi, uzlabot tās lietošanu, tāpēc Pārzinim ir jāzina, kāda informācija ir svarīga Vietnes apmeklētājiem, cik bieži viņi šo Vietni apmeklē, kādas ierīces un pārlūkprogrammu viņi izmanto, no kāda reģiona nāk apmeklētāji, un kādu saturu vislabprātāk lasa.
 
5. Pārzinis izmanto sistēmu Google Analytics, kas ļauj Pārzinim analizēt, kā apmeklētāji izmanto Vietni. Par to, kā darbojas Google Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt Google mājas lapā https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800. Pārzinis izmanto savāktos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par Vietnes apmeklētāju vajadzībām un uzlabotu pieejamību Pārziņa publiskotajai informācijai.
 
6. Serveris, kurā izvietota Vietne, var reģistrēt apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (izmantotā ierīce, pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves datums un laiks). Šajā punktā minētie dati tiek izmantoti tehniskiem nolūkiem: lai nodrošinātu Vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Šajā punktā minēto datu vākšanas pamats ir Pārziņa tiesiskā interese nodrošināt Vietnes tehnisku pieejamību un integritāti.
 
7. Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē Vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Atsevišķas sīkdatnes tiek izmantotas, lai atlasītu un piemērotu apmeklētājam piedāvājamo informāciju un reklāmas, pamatojoties uz saturu, ko apmeklētājs aplūkojis agrāk, un tādējādi veidotu apmeklētājam Vietnes lietošanu vienkāršu, ērtu un individuāli piemērotu. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to dzēšanu un pārvaldīšanu var iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.
 
8. Vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu lietotāja IP adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu Vietnei atcerēties apmeklētāja izvēli. Sīkdatnes ļauj Pārzinim sekot līdzi Vietnes datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar Vietni – Pārzinis izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu Vietni. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt Vietnes funkcionalitāti, pieejamību un integritāti.
 
9. Apmeklētājs var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Plašāka informācija par šo procesu ir pieejama šeit www.aboutcookies.org. Apmeklētājs var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir viņa datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Apmeklētājs var atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Lai veiktu nepieciešamos uzstādījumus, apmeklētājam nepieciešams iepazīties ar savas pārlūkprogrammas noteikumiem. Sīkdatņu bloķēšanas gadījumā apmeklētājam manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiks apmeklēta Vietne, turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.
 
10. Statistikas datiem par Vietnes apmeklētājiem var piekļūt tikai tie Pārziņa darbinieki, kuri ir atbildīgi par tādu datu analīzi.
 
11. Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas un pēc tam tās tiek dzēstas.
 
12. Ja Pārziņa Vietnē ir paredzēta foruma vai komentāru iespēja, šādā gadījumā Vietnē tiek saglabāta IP adrese, kā arī dati, ko norādījis pats apmeklētājs. Sīkdatnes, kas satur šos datus, Jūsu ērtībām, lai ikreiz nebūtu jāraksta no jauna, var tikt saglabātas vienu gadu.
 
13. Pārzinis apliecina, ka sīkdatnes un statistikas informācija tiks apkopota, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, tai skaitā ar 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un ES Padomes Personas datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679.
 
14. Pārzinis patur tiesības jebkurā brīdī mainīt šos noteikumus. Vietnes apmeklētāja pienākums ir patstāvīgi pārbaudīt Vietnes saturu, lai iepazītos ar noteikumu izmaiņām.

 
Skatījumi: 2380 | Pievienoja: jandase | Datums: 29.03.2021 | Komentāri (0)

Tērpu pieskaņošana

Ir tik viegli pievilt acis:-)

Senatnē cilvēki ticēja burvestībām un brīnumiem, bet mūsdienu dizaineriem joprojām ir savi mazi noslēpumiņi apģērbu pieskaņošanā. Daži noslēpumiņi Jūsu ieskatam.

Veids nr.1
Apģērbs aizpildīts ar rakstu vizuāli izskatās lielāks.
Tādā veidā var veidot saskaņu augšdaļai un apakšdaļai

Tērpu izvēle

Veids nr.2

Sen zināmā patiesība.
Līnijas.
Horizontālās līnijas palielina augumu, vertikālās slaidina.
Vai Jūs šo sen zināmo noslēpumu praktizējāt savā tērpu izvēlē???

Tērpu izvēle 2

Der piebilst, ka arī līniju biezums var krasi mainīt lielumu.

terpu izvele 3

Veids nr.3

Formu pretstats.
Mazs priekšmets esot blakus lielam izskatās vēl mazāks un otrādi.

Tievas rociņas vēl vairāk izcels platas piedurknes.

Terpu izvele jandase.lv

Savukārt kājas vēl slaidākas parādīs kleita ar kuplu svārku daļu.

Kuplas kleitas


Nebaidieties eksperimentēt un pielietot dzīve sen zināmas patiesības, kas reizēm tiek piemirstas.

Sadaļa: Padomi | Skatījumi: 5044 | Pievienoja: jandase | Datums: 08.06.2017 | Komentāri (0)

SKAIDROJUMS PAR IZMĒRIEM

Nevienam vien gadījies,ka vienas kompānijas teiksim,48.izmēra,apģērbs der,savukārt citas kompānijas-neder.
Tāpēc šoreiz būs vietā teiciens:''Labāk septiņreiz nomēri un vienreiz nogriez''
 Lai apģērbs derētu kā uzliets-nomēriet sevi.Nosakiet savu izmēru.

Vienkāršāk taču noņemt mērus nekā sūtīt preci šurpu turpu.

Ja neesat pārliecināta par izvēlēto izmēru, droši zvaniet vai rakstiet:
Mob.tel.: 2 861 91 32 epasts siajandase@inbox.lv
Mēs Jums sniegsim izskaidrojošu atbildi pēc iespējas ātrāk.

Izmēru tabula
Izmēru tabula

Veiksmīgus pirkumus!
SIA JanDaSe

Sadaļa: Padomi | Skatījumi: 16844 | Pievienoja: jandase | Datums: 17.11.2014 | Komentāri (2)

Labdien cienījamais apmeklētāj(a)!

Īsa pamācība kā iepirkties internetveikalā www.jandase.lv


1.Izvēlnē izvēlies <Preču katalogs>
2.Izvēlies <Preču katalogs> vai <Atlaides>(atkarībā no intereses:-)
3.Izvēlies kategoriju <Kleitas>,<Tunikas>,utt.
4.Izvēlies preci un izmēru (ja pie preces norādīts ''Piegāde 14 dienu laikā''-tas nozīmē,ka prece nav uz vietas un                               '            piegāde notiks 14 dienu laikā,skaitot no dienas,kad tika apmaksāts rēķins.)
5.Spiežam uz ikoniņas <Pasūtīt>
6.Ejam uz <Iepirkumu grozs>----<Noformēt pasūtījumu>
7.Izvēlamies apmaksas veidu
8.Izvēlamies piegādes veidu
9.Aizpildam zemākos lauciņus
10.Spiežam <Noformēt pasūtījumu>
11.Pēc pasūtījuma noformēšanas uz Jūsu norādīto epastu tiks nosūtīts rēķins (tai pašā dienā)
12.Jūs apmaksājat rēķinu.
13.Mēs piegādājam preci.

Vienkārši ,vai ne:-)
Neskaidrību gadījumā gaidīsim jūsu vēstules siajandase@inbox.lv
Sadaļa: Padomi | Skatījumi: 8288 | Pievienoja: jandase | Datums: 09.11.2014 | Komentāri (0)

Tērpu izvēles noslēpumi.

 

Jaunu zināšanu apgūšana modes un stila jautājumos ir aktuāla gandrīz ikvienai sievietei. Arī tām, kuras neietilpst kategorijā 90-60-90. Tāpēc parunāsim par tērpu izvēles noslēpumiem un dažiem stila knifiņiem šajā kategorijā.

 Sava oriģinālā piegājiena meklējumi tērpu izvēlē reizēm notiek pat vairāku gadu garumā. Saprašana par to, kas ir tavs, nāk laika gaitā, drosmīgi mainot tērpus un meklējot savu stilu. Pirmais atmest un ignorēt visādas klišejas par to, kas tagad ir modē. Modē ir tas, kas piestāv. Cilvēkam ir jāatrod pašam savs individuālais stils. Vienkārši jānostājas pie spoguļa un jāsaprot, kas piestāv.

Noslēpums, kā izskatīties labi un eleganti, ir pavisam vienkāršs. Atceries, ka esi sieviete un daba tevi radījusi, lai tu būtu un justos skaista, lai greznotos. Protams, tas nenozīmē, ka jāģērbjas visās pasaules krāsās vienlaicīgi, bet, ja trūkst padomu, paraugies apkārt! Nevajag kautrēties pētīt modes un stila žurnālus, lai saprastu, kas varētu būt tas, kas piestāv. Nav jākopē viss, kas tajos publicēts. Varam paņemt vienu detaļu - žabo, puķi, zeķi ar mežģīnēm, kādu sprādzi-jebko, kas padara interesantu. Protams, jābūt arī talantam, lai to visu sakombinētu un koptēls gala rezultātā izskatītos labi.Svarīgi ir nebaidīties no oriģinālā un tieši tev raksturīgā, bet jāatceras, ka neordinārāki tērpi prasa māku tos iznest.
 
Ja esi liela auguma, neslēp sevi, stīvējoties aiz kaut kādiem mazmazītiņiem džemperīšiem. Valkā sava izmēra apģērbu! Nevalkā mazas rotas, kas iegrimst ādā! Velc lielas un spilgtas! Tās ir pavisam vienkāršas lietas, bet reizēm pat liekas neticami, cik tās nepieciešamas un efektīvas.

Tāpat svarīga ir prasme apģērbu piemērot konkrētā valkātāja ikdienas situācijām. Izvēloties tērpus, labāk iegādāties vienu kārtīgu un dārgāku lietu nekā desmit lētākas. Ja vēlies izskatīties labi, šai vēlmē būs jāiegulda zināms kapitāls. Tas nenozīmē, ka katru reizi iepirkties, jāsapērkas nenormāli dārgas lietas, bet vienu reizi sezonā būtu ieteicams iegādāties ko patiesi elegantu. Protams, jāpadomā kā iegādāto lietu vēlāk kombinēt ar esošajām. Labāk nopirkt vienu kārtīgu džemperi nekā desmit lētākus, kas nobumbulēsies jau pēc trešās vilkšanas reizes. Šāda pieeja atmaksājas.
Sadaļa: Padomi | Skatījumi: 7751 | Pievienoja: jandase | Datums: 29.09.2014 | Komentāri (0)

Noderīgi
Kontakti
Mob.tel. (09:00-20:00) Tel.: 2 861 91 32

Tel.: 2 861 91 32

E-pasts: siajandase@inbox.lv

Esam šeit
Atrodamies: VALMIERĀ
Jandase.LV
Noskanē!
Kods Tavam viedtālrunim

Vieta kartē
Esam arī te